המטרה: שיעור זה חשוב ביותר. בשיעור זה ננסה לדרג את עוצמת היצרים השונים, ויותר מכך ננסה להבין מדוע כל יצר מונע בעוצמה שונה ומה מלמדת עוצמה חזקה. נראה כי ככל שהיצר חזק יותר הרי שהוא קשור יותר לחיים. יש יצרים שקשורים לביסוסו הפרטי של האדם (שינה ואוכל), יש יצרים שדואגים גם לכלל (ממון), ואילו יצר המין גונז בתוכו מגמות של נצח ולכן הוא החזק ביותר.

בטרם ביטולו של יצר העבודה הזרה, היה יצר זה החזק מבין היצרים, חזק אף יותר מיצר המין, ומדוע? מכיוון שהוא קושר את בני האדם לשורש החיים, לקב"ה. ננסה להראות כי יצר חזק מלמד על פוטנציאל חיים גדול, ובכך לשקם את יחסנו כלפי היצרים.

נייצר נוסחה: ככל שעוצמת היצר חזקה יותר > כך פוטנציאל החיים שבו גדול יותר.

הדרכה כללית: נשאל בכיתה מהו היצר החזק ביותר? סביר להניח שהתלמידים יצביעו על יצר המין. נראה על פי מקורות קדומים כי כך היה מאז ומתמיד. נלמד את דבריו העמוקים של הרב קוק וביחד נבנה את פירמידת היצרים. נבין כי יצר חזק ועוצמתי מעיד על כוחות חיים רבים ואין להתעלם ממנו אלא להתנהל עמו נכון.

שאלות הכוונה

  • על פי הרמב"ם מהו היצר החזק ביותר? מהו היצר השני בחוזקו?
  • כיצד הרב קוק מסביר את העוצמה השונה שמתגלה ביצרים?
  • הבא הסבר לעוצמתו של כל יצר ויצר על פי הרב קוק.
  • על פי הבנתנו, מדוע יצר העבודה הזרה הוא היה היצר החזק ביותר?
  • מהי המסקנה המעשית מלימוד זה?
  • מהו היצר שמטריד אותך ביותר? על איזה יצר היית מוותר?
  • מה הפתרון שהיית מציע? לבטל אותו?

השיעור

1. מוסר אביך עמוד מ"א

כלל גדול הוא כי כל דבר טוב ונכבד וחשוב, כשהוא במקומו הנכון ומושג בהדרגתו לעצמו, נמצא בציורו מצב המנוחה השלמה ושלווה והשקט, ונחת רוח נעימה עוברת ומרחפת וממלא את כל חלל החי המשיגו.

2. משנה תורה, הלכות איסורי ביאה, פרק כ' הלכה ח'

אין לך דבר בכל התורה כולה שהוא קשה לרוב העם לפרוש אלא מן העריות והביאות האסורות.
אמרו חכמים בשעה שנצטוו ישראל על העריות בכו וקבלו מצוה זו בתרעומות ובכיה שנאמר בוכה למשפחותיו על עסקי משפחות. ואמרו חכמים גזל ועריות נפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתן
ואין אתה מוצא קהל בכל זמן וזמן שאין בהן פרוצין בעריות וביאות אסורות.

3. פירמידת היצרים

4. אורות הקודש חלק ג' עמוד רח"צ

יצרא דעריות יוכל ללפף את האדם יותר עמוק מהשורש של קישור החיים שלו עצמו,
מפני שהוא נעוץ בנטיית המשך החיים של הדורות כולם.
ולעומת זה בקדושה יכולים לעלות על ידי קדושת הברית
למדרגת דוגמא של צדיק בכל הדורות.
שני לזה הוא ענין חמדת גזל, שהרכוש הוא גם כן מעמיד על רגליו את הדורות בתור ירושה,
שאהבת הקנין הרעה, תוכל להשפיל מאד, והטובה שבקדושה
תוכל לעלות למרומי החיים ועליוניותם.

5. מסכת תענית דף כ"ג עמוד א'

יומא חד הוה אזל באורחא, חזייה לההוא גברא דהוה נטע חרובא
אמר ליה האי עד כמה שנין טעין? אמר ליה עד שבעין שנין
אמר ליה פשיטא לך דחיית שבעין שנין
אמר ליה האי [גברא] עלמא בחרובא אשכחתיה, כי היכי דשתלי לי אבהתי שתלי נמי לבראי…
כי קם, חזייה לההוא גברא דהוה קא מלקט מינייהו
אמר ליה את הוא דשתלתיה ? א"ל בר בריה

6. פירמידת היצרים טרם בוטל יצרא דע"ז